Vilkår

Sist oppdatert mai 2021

Ved å ta i bruk vår nettside eller tjenester, godtar du denne erklæringen. Har du noe spørsmål rundt denne? Ta gjerne kontakt med oss så skal vi svare deg så godt vi kan!

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Leverandør er Gait (under Nordix Media Group AS), Sigurd Hoels Vei 15, 0655 Oslo, [email protected], 41 35 19 60, orgnr. 916 689 055 MVA, og betegnes i det følgende som leverandør/selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, men er oppgitt eksklusive MVA, da de fleste kunder av Gait er bedriftsvirksomhet. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.


5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir aktivert fra leverandør sin side. Dette innebærer at kjøper skal få tilgang til tjenesten innen få minutter hvis ikke annet er opplyst om.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten aktiveres. Alle kjøp på Gait.no er forhåndsbetalt hvis ikke annet er opplyst om.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved aktivering av tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura eller binde seg opp til en repiterende betalingsløsning.

Flere av tjenestene på nettsiden er abonnementløsninger, som vil si at leverandør forbeholder seg retten til å trekke gitt beløp til tjenesten blir sagt opp, eller avtalen utgår.


6. Levering (Aktivering)

Levering (Aktivering) er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har fått tilgang til tjenesten.

Hvis ikke aktiveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere tjenesten til kjøper uten unødig opphold og senest 3 dager etter bestillingen fra kunden. Tjenesten skal leveres til kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


7. Risikoen for tjenesten

Risikoen for tjenesten går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått tjenesten levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Tjenestene på Gait.no er unntatt fra angrerett da dette er digitale tjenester med umiddelbar levering. Derimot har vi en 30 dagers pengene-tilbake garanti, dette vil si at har du som kjøper eller gyldig representant foretatt en bestilling av en tjeneste hos oss, kan du etter 30 dager få pengene tilbake hvis du ikke er fornøyd med tjenesten. Garantien vil løpe fra tjenesten er aktivert.

Ønsker du å få pengene tilbake på på en tjeneste hos oss, må først avbryte tjenesten din hos oss før det har gått 30 dager. I inntastningsfeltet kan du spørre om pengene tilbake. Du vil enten motta dette som kreditt på Gait.no eller på kortet du betalte med innen 14 dager.

Du kan miste retten til garantien ved brudd av ett eller flere av disse punktene

  * Mistanke om ulovlig aktivitet på webserver, eller andre tjenester (Dette kan også føre til anmeldelse)

  * Åpenbar utnyttelse av garantien.

  * Ingen aktivitet siden tjenesten ble aktivert.


9. Forinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


  Oppfyllelse

  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


  Heving

  Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

  Leveres tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.


  Erstatning

  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


10. Mangel ved tjenesten – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok tjenesten. Dersom tjenesten eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


  Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


  Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tjenestens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


  Heving

  Dersom tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


  Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


  Heving

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.


  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Dersom kjøperen aktivere ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere tjenesten til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Du kan lese mer om vårt personvern her.


14. Lagring av personopplysninger om kunden

Det lagres ikke andre opplysninger om kunden enn det som er nødvendig for fakturering og forretningsmessig kontakt mellom leverandør og kunden. Data om leverandørens kunder er lagret adskilt fra kundenes egne data og er sikret med kryptert kommunikasjon.


15. Kundens ansvar for egen data

Kunden er selv pliktig til å sørge for at egne data er i henhold til de lover og regler som til enhver tid gjelder.


16. Endring av pris

Leverandør forbeholder seg retten til å endre prisene med varsel.


17. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


Feil brukernavn eller passord